Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKWERK B.V.

Artikel 1 – Definities
1.Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: Klikwerk B.V., gevestigd te (4531 GZ) Terneuzen, aan het Stadhuisplein 3, zijnde een besloten vernootschap.
2.Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
3.Onder ‘kandidaat’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die door opdrachtnemer in de werving en selectie wordt betrokken ten behoeve van opdrachtgever.
4.Onder ‘plaatsing’ wordt verstaan: het moment waarop de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door opdrachtnemer aangeboden kandidaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van opdrachtnemer.
2.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
4.Indien er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
5.De nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan.
6.De opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze nieuw te gelden voorwaarden zullen schriftelijk bekend worden gemaakt.

Artikel 3- Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet/uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.
3.De overeenkomst komt eerst tot stand doordat partijen het aanbod om de overeenkomst aan te gaan aanvaarden. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer, ook bij mondeling aanvaarding van het aanbod, een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden.
4.De opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 4 – De opdracht, de duur en wijziging overeenkomst
1.Opdrachtnemer heeft de volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever.
2.De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.Op grond van gewichtige redenen is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijzigingen van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Wanneer een verzoek tot wijziging wordt geaccepteerd, geldt dit als een aanvullende opdracht waarbij opdrachtnemer een nieuwe offerte uitbrengt zonder dat daartoe de oorspronkelijke voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 5 – Einde overeenkomst, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.De opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of een van de partijen de overeenkomst opzegt of ontbindt.
2.De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd; - zich een overmacht situatie voordoet.
3.Indien de overeenkomst tussentijds word opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
4.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Vergoeding
1.Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer ter grootte van het in de offerte of in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding.
2.De opdrachtgever is de vergoeding in het vorige lid tevens verschuldigd indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, maar binnen twaalf maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een kandidaat welke door opdrachtnemer is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de kandidaat aangaat.
3.De kosten voor werving zullen apart door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de vergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal vermeld staan in de offerte of de opdrachtbevestiging. Overige kosten zoals reis-en/of verblijfkosten van de kandidaat, gemaakt in verband met de selectieprocedure, worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
4.De opdrachtgever is de vergoeding en de wervingskosten niet verschuldigd indien opdrachtnemer er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De wervingskosten en de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.
5. Eventuele kosten voor het afleggen van persoonlijkheidstesten – indien deze testen in opdracht van de opdrachtgever zijn uitgevoerd – worden wel in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zal eveneens vermeld staan in de offerte of de opdrachtbevestiging.

Artikel 7 - Betaling, rente en incassokosten
1.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van diens beroep of bedrijf worden de invorderingskosten vastgesteld op 15% van het totaalbedrag met een minimum van €500,-. 3.Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van diens beroep op bedrijf, dan worden de invorderingskosten berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport BGKIntegraal.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1.Behoudens geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te dragen. Opdrachtnemer kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat.
2.De opdrachtnemer wijst alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk aanvaardbaar, van welke aard dan ook af, waaronder, maar niet beperkt tot, de aansprakelijkheid: - die ontstaat doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens of ontstaat door enigerlei handelen of nalaten van de opdrachtgever; - die voortvloeit uit overmacht situaties of andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtnemer en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de opdrachtnemer worden toegerekend.
3.Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtnemer.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden.
3.Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.